Formato dos Traballos

FORMATO DOS TRABALLOS

NORMA UNE 50-104-94
(para publicacións)

No Congreso entregarase Libro Guía do Congreso cos resumes dos relatorios e un DVD cos relatorios completos.

Normas para a presentación dos traballos

 • Os autores de comunicacións, obradoiros ou exposicións, deberán enviar por correo electrónico ao enderezo congreso27@enciga.org

  • Un RESUMO DO RELATORIO para o Libro Guía do Congreso. Presentará e reflectirá o contido do mesmo, cunha extensión máxima de dúas páxinas en A4 e acorde co formato indicado máis abaixo. PUBLICARASE NO LIBRO GUÍA.

  • O RELATORIO COMPLETO para o DVD. Poderanse escribir os relatorios sen número límite de páxinas, fotos, gráficos, presentacións, etc. Publicaranse sen tratamento de ningún tipo, tal e como se reciban. PUBLICARANSE NO DVD.
 • Enviaranse os dous arquivos ao enderezo electrónico sinalado, nomeados deste xeito: “Apelidos e Nome do primeiro autor, CC/RE e TÍTULO BREVE” (CC/RE segundo sexa Comunicación Completa ou REsumo).
  • Exemplo: “Feliz Pérez José, CC, HISTORIA DOS ÚLTIMOS ANOS”, e “Feliz Pérez José, RE, HISTORIA DOS ÚLTIMOS ANOS”.

 • Pódese engadir un breve Abstract en inglés ó principio.

 • Dos CARTEIS enviarase unha foto nun arquivo gráfico.

Formato dos arquivos

 • Tanto o resumo como o relatorio completo terán o TÍTULO, os AUTORES e o CENTRO DE TRABALLO destacados na cabeceira.

 • Formato: DIN A4, archivo con extensión doc, todas as marxes de 2,5 cm, tipo de letra Times New Roman (12 pt); se se usa algún outro tipo de letra debe incrustarse ou enviar o tipo de letra aparte. As ilustracións en formato JPG (incrustadas no mesmo arquivo de word, con calidade suficiente para imprenta, mínimo 200 puntos).
 • Seguirán as Normas UNE 50-103-90 (Preparación de resumos) e UNE 50-104-94 (Referencias bibliográficas).